Text Size

child.jpg

"Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД

"Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД е правоприемник на Психиатричен диспансер - Стара Загора и „Областния диспансер за психични заболявания със стационар - Ст.Загора” ЕООД.

На основание чл.46 от Закона за лечебните заведения /обн. ДВ бр.59/31.07.2010г./ „ОДПЗС - Стара Загора” ЕООД се пререгистрира в „Център за психично здраве - Стара Загора” – ЕООД.

“ЦПЗ – Стара Загора” ЕООД е специализирано лечебно заведение с областни функции и осъществява диагностично- лечебна, социално-рехабилитационна и експертна дейност в областта на психичните нарушения и психичното здраве. В лечебното заведение се извършва експертна оценка за временна и трайна нетрудоспособност.

Центърът за психично здраве – Стара Загора осъществява своята дейност според правилата за добра медицинска практика и стандарта по психиатрия, при зачитане правата на пациентите, съобразно националното законодателство и световните харти и конвенции.

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация