Text Size

child.jpg

Дейности

Визия, мисия и цели

На основание чл.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-60/22.12.2010г. „ Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора осъществява следните дейности:

 1. Спешна психиатрична помощ
 2. Диагностика  и лечение на лица с психични разстройства
 3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
 4. Психотерапия и психо-социална рехабилитация
 5. Психиатрична и психологична експертна дейност
 6. Създаване и поддържане на регионална информационна система  на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето
 7. Промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението
 8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве
 9. Научноизследователска  дейност в областта на психичното здраве
 10. Предоставяне на социални услуги в общността по реда на Закона за  социалното подпомагане.

Медицинските дейности в Центъра за  психично здраве – Стара Загора се изпълняват в рамките на  следните програми от грижи с включени в тях алгоритми:

 1. Програма за  водене на случая
 2. Програма  за наблюдение за диагностични цели, включително и за извършване  на психологични тестови изследвания
 3. Програма за лечение на мания
 4. Програма за емоционално стабилизиране при афективни разстройства след овладяване на маниен епизод
 5. Програма за лечение на депресии:
  • със суициден риск
  • без суициден риск
 6. Програма за лечение с антидепресанти
 7. Програма за лечение на остра психоза
 8. Програма за лечение на пациент с шизофренно разстройство
 9. Програма за лечение на налудни разстройства
 10. Програма за електроконвулсивно лечение
 11. Програма за лечение на деменции
 12. Програма за лечение на  личността и поведението в зряла възраст
 13. Програма  за психологично консултиране със следните подпрограми:
  • невропсихологична оценка
  • за работа със суициден пациент
  • за работа със семейството на пациенти с шизофренни разстройства
  • за оказване на подкрепа
 14. Програма за лечение на тревожни, невротични и реактивни състояния, породени от тежък стрес, на сексуални разстройства, семейна и социална дисфункция
 15. Програма за лечение на шизофренен  епизод и остър пристъп на шизофреноподобни състояния
 16. Програма за лечение на органично  обусловени състояния
 17. Програма за живеене с инволуция и деменция
 18. Програма за противорецидивно лечение при шизофрения и шизофреноподобни  разстройства
 19. Програма за лечение с антипсихотици
 20. Програма за психотерапия и психологично подпомагане на хронично соматично болни
 21. Програма за дневни грижи
 22. Програма за групово-терапевтични  занимания
 23. Програма за сензитиране и обучение  на висшия медицински персонал от соматичната здравна  мрежа към  решенията и постижимите цели на пациентите
 24. Програма за  психосоциално  интервениране, рехабилитация и ресоциализация
 25. Програма за трудотерапия
 26. Програма за лечение на пациенти със  злоупотреба с вещества / с и без  зависимост/
 27. Програма за задължително лечение
 28. Програма за съдебно – психиатрична експертиза
 29. Програма за справяне с кризи
 30. Програма за интердисциплинарни консултации.

В Центъра за психично здраве - Стара Загора се изпълняват и:

 1. Програма за поддържане качеството на работа в отделението
 2. Програма за супервизия и  продължаващо обучение

 

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация